top of page

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ)

สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

บธ.ม. (การจัดการ)

บธ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

บธ.ด. (การจัดการ)

bottom of page