top of page

ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2458 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูขั้นต่ำ ของโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับทั้งสถานที่และ ชื่อสถานศึกษา โดยสังเขปดังนี้
พ.ศ.2501 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็น วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
พ.ศ.2519 จัดตั้งคณะวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาได้แก่

1.   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
2.   ภาควิชาประวัติศาสตร์
3.   ภาควิชาภูมิศาสตร์
4.   ภาควิชาสังคมวิทยา
5.   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง เป็นต้นกำเนิดของคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นมีคณาจารย์ อยู่ 2  ท่าน คือ
1.   นายธานิน  ญาณพิทักษ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2523)       และ
2.   รองศาสตราจารย์บุญยืน  ชัยสุโรจน์  ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นคนแรก 

พ.ศ.2527 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองแบ่งภาควิชาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขึ้นกับคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ซึ่งได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาการจัดการ”  ได้เปิดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป โดยรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก และเป็นรุ่นที่ 3         ของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ทำให้คณะมีบุคลากรเพิ่มขึ้นทั้งจากที่ย้ายมาจากคณะต่าง ๆ และการรับอาจารย์เพิ่มโดยใช้อาคารเรียน 4 ชั้น 2 เป็นสำนักงานคณะซึ่งบุคลากรในขณะนั้นประกอบด้วย

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลาด  เลียววิจักษณ์  (ถึงแก่กรรมปี พ.ศ. 2546) 
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์  ย้ายมาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ(เกษียณอายุราชการ) 
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  นิติศักดิ์  ย้ายมาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ (เกษียณอายุราชการ)
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท  ภาวะบุตร  (ถึงแก่กรรมปี พ.ศ. 2538)
5.   ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ   สอบบรรจุ  (ปัจจุบันไม่ได้รับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  และได้รับอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก  3  ท่าน  คือ 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี 
7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ 
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  กวีนัฏธยานนท์

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิทยาการจัดการจึงเป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเปิดสอนในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ จึงได้เปิดสอนเพิ่มจากเดิมในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
พ.ศ. 2545 เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. 2547  ทำให้คณะวิทยาการจัดการมีฐานะเทียบเท่า  “กอง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ” และดำเนินการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างเป็นระบบมาจนถึง ปัจจุบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้


ระดับปริญญาตรี

1.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6.   หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7.   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
8.    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
9.    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาเอก

10.    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหาร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์           พ.ศ. 2539 - 2547

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองใบ  สุดชารี              พ.ศ. 2547 - 2550

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี            พ.ศ. 2550 - 2554

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ      พ.ศ. 2554 – 2558

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ ควรรู้ดี               พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

bottom of page