top of page

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นองค์กรการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้านดังนี้คือ

 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณค่า มีคุณธรรม จิตอาสาและมีความรัก ผูกพันต่อท้องถิ่น

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

 3. ให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับเครือข่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติ

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของคณะฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มึความรู้คู่คุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อก้าวไปสู่สากล

 2. มีงานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิดบัณฑิตและการบริการวิชาการ

 3. มีระบบการบริการวิชาการ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบสานโครงการในพระราชดำริได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 5. มีระบบสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการเป็งองค์กรที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

bottom of page